SZÁLLÁS

Pályázati felhívás Politechnikai Műhely bérlésére_új

2015-07-15

A pályázati felhívás innen letölthető!

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, 48/2015. (V. 27.) határozata alapján, az alábbi nyilvános pályázati felhívást teszi közzé, a helyben szokásos módon:

 1. A kiíró megnevezése, székhelye:

Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi utca 64.

 1. Meghirdetett vagyontárgy leírása:

Eplény, Veszprémi utca 70/B. (Eplény 101 hrsz.) alatt található 68 m2 térmértékű Politechnika Műhely, valamint a 41 m2 térmértékű külső raktár, vizesblokkal, irodával együtt, kerül meghirdetésre.

Az ingatlan önálló közművekkel rendelkezik (víz, szennyvízcsatorna, villany)

A minimálisan elvárt bérleti díj: 60 000,- Ft/hó + áfa, azaz Hatvanezer forint/hó + áfa, plusz a rezsi.

 1. A pályázat célja, módja és típusa:

A 2. pontban körülírt vagyontárgy bérleményként történő, a közvetlen környezettel összeegyeztethető, vállalkozási célú hasznosítása, nyilvános pályázat útján.

 1. A pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontok:

A 3. pontban meghatározott célnak megfelelő tevékenységre a megajánlott bérleti díj, plusz a rezsi.          

 1. A megkötendő szerződés típusa, az értékesítésre vonatkozó fontosabb feltételek, a fizetés módja, biztosítékára vonatkozó előírások:

Az ingatlanra vonatkozóan megkötött, legfeljebb 5 évre szóló, határozott idejű, bérleti szerződés. A bérleti díj fizetése tárgyhót megelőzően történik. A szerződéssel járó költségek a pályázót terhelik.

 1. Birtokba bocsátás:       

A szerződés aláírásával, illetve az első bérleti díj kifizetésével egyidejűleg.

 1. A pályázati ajánlatok benyújtásának helye/címe:

       Eplény Községi Önkormányzat

       8413 Eplény, Veszprémi utca 64.

 1. A pályázati ajánlatok benyújtásának módja:

A pályázatot magyar nyelven, oldalanként folyamatos számozással ellátva, a pályázó által minden oldalon aláírva, 1 (egy) db eredeti példányban, papíralapon, lezárt borítékban, személyesen minden csütörtökön 13.00 – 16.00 óráig vagy postai úton, tértivevényesen lehet benyújtani.

A pályázatban meg kell adni: 

– a pályázó nevét,

– a címét és a levelezési címét, ha eltér a címtől,

– a születési adatokat (hely és idő, anyja neve), illetve cégjegyzékszámot,

– az adószámát,

– a bérleti díjra, a tevékenységre és annak bérleti időtartamára vonatkozó ajánlatot,

– telefonszámot, e-mail címet (ezek nem kötelezőek)

– minden olyan egyéb közölni való, vagy dokumentum, amelyet a pályázó, a pályázat elbírálása szempontjából, fontosnak tart.

Zárt boríték, ill. csomag

      felül: ajánlat adó neve és címe

      középen: „Eplény Politechnika Műhely bérleményre pályázat”        

      „Az ajánlattételi határidőig felbontani tilos!” feliratokkal

A határidőre történő beérkezés kizárólag az ajánlattevő felelőssége. A postai kézbesítés esetleges késedelme az eredményhirdetést nem akadályozza, erre vonatkozó utólagos igazolásnak helye nincsen.

 1. A pályázati ajánlatok benyújtásának (beérkezésének) határideje:

Folyamatosan, de legfeljebb az első érvényes pályázóval megkötött bérleti szerződés időpontjáig.

A pályázóknak a pályázatukkal kapcsolatban felmerült költségeit és kiadásait maguknak kell viselnie, azok megtérítését semmilyen jogcímen nem követelhetik az önkormányzattól.

A pályázókat az értékelés eredményéről írásban értesítjük.

 1.  Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség a pályázat beérkezését követő 30 napon belüli szerződéskötési kötelezettségig tart.    

 1.  A pályázat felbontásának helye, ideje:

       Eplény Községi Önkormányzat

       8413 Eplény, Veszprémi utca 64. 

a pályázatok(ok) felbontásának ideje:

            a beérkezést követően azonnal

 1.  Hiánypótlás:

 nem releváns

 1.  A pályázati ajánlatok elbírálási időpontja, a pályázók értesítésének módja:

A pályázatok elbírálása, a pályázatok beérkezését és felbontását követően azonnal. A pályázók értesítése a döntést követő 3 munkanapon belül írásban.

 1.  A kiíró azon jogának fenntartása, hogy a pályázatot – előre meghatározott okból és esetekben - eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön:

A nyertes pályázó helyébe, a szerződéskötés meghiúsulása esetén, a soron következő pályázó lép.

 1.  A pályázati felhívás közzétételének a napja:

2015. május 29.