SZÁLLÁS

KÖZÉRDEKŰ ADATOK

(1.) Eplény Községi Önkormányzat és intézménye az (2.) Eplényi Napköziotthonos Óvoda közérdekű adatai:

Eplény Községi Önkormányzat közérdekű adatok közzétételének szabályzata innen letölthető

Eplényi Napköziotthonos Óvoda Közérdekű adatok közzétételének  belső szabályzata és a Különös közzétételi lista innen letölthető

1. EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT:

 I. Szervezeti, személyzeti adatok

Sorszám

2011. évi CXII. Törvény 1. sz. melléklet előírásai

Közérdekű adatok

 1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

 

http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/polgarmesteri-hivatal

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai. Frissítés: a változásokat követően azonnal.

 

Polgármesteri Hivatal SZMSZ

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

Elérhetőségek

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

https://veszprem.hu/polgarmesteri-hivatal/ugyintezes/

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.

http://epleny.hu/informacio

 

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai.

https://veszprem.hu/kozintezmenyek-hivatalok/

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke.

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.

(Önkormányzati tulajdoni arány: < 1 %)
Tevékenységi köre: ivóvízellátás, csapadékvíz-elvezetés, szennyvízelvezetés és -tisztítás, környezetvédelem
Székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41.
Képviselő: Kugler Gyula vezérigazgató
Tel: 88-423-222
Honlap: www.bakonykarsztrt.hu

Vízminőség adatok Eplényre vonatkozóan:
https://bakonykarszt.hu/hu/water_quality?region_city=606

 Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai.

http://epleny.hu/informacio#alapitvanyok

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 9.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

Eplényi Napköziotthonos Óvoda
8413 Eplény, Veszprémi utca 62.
KSH azonosító: 15820574 8510 322 19
Adószám: 15820574-2-19
OM azonosító: 036980
Klausz Éva vezető óvónő
Tel.: +36(88)453-142
E-mail: eplenyiovi[kukac]gmail.com

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve.

nincs

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai.

http://epleny.hu/public/files/I_11_felettes_szerv.pdf

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Sorszám

2011. évi CXII. Törvény 1. sz. melléklet előírásai

Gyakorlati alkalmazás

 1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV

http://epleny.hu/rendeletek

 

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven.

http://www.kormanyhivatal.hu/hu

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

Társadalmi szervezetek támogatása
ebből: - Eplényi Sportegyesület
          - Fortuna Színjátszó Egyesület támogatása

Alapítványok támogatása
ebből: - Eplényi Gyermekekért Alapítvány

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

http://www.veszprem.hu/veszpremieknek/polgarmesteri-hivatal

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/veszprem

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

http://epleny.hu/public/files/kozfeladat_adatbazisok.pdf

Frissítés: a változásokat követ. azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

nincs

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

SZMSZ

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

http://epleny.hu/rendeletek

Frissítés: Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények. Frissítés: folyamatosan

http://epleny.hu/hirek

Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával.

 11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

nincs

Frissítés: folyamatosan

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.

összefoglaló jelentés 2022

összefoglaló jelentés 2021

összefoglaló jelentés 2020

összefoglaló jelentés_2019

összefoglaló jelentés 2018

Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul.

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

Hivatalunknál a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának 2021. május 1-től hatályos Szervezeti és Működési Szabályzata rendelkezik úgy, hogy valamennyi szervezeti egység ellátja:

- az információs önrendelkezési jogról és az Info.tv-ben meghatározott adatok honlapon történő nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos feladatokat, és

- közreműködik az Info.tv-ben meghatározott közérdekű adatok megismerése iránti kérelmekkel kapcsolatos, valamint a panaszokról és közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti ügyek intézésében.

Az SZMSZ szerinti rendelkezések alapján a szervezeti adatok az alábbiak:

Szervezeti egység neve: Inf.jogokkal foglalkozó személy neve:          Elérhetősége:

Adóiroda:                       Prém József irodavezető                          88/549-100 #353

Belső Ellenőrzési Iroda:  Dedicsné Bíró Jolán irodavezető                  88/549-100  #245

Főépítészi Önálló Csop.: Sulyok Balázs Ede főépítész, irodavezető      88/549-100  #121

Közigazgatási Iroda:      dr. Fejes István aljegyző, irodavezető          88/549-100  #182

Közjóléti Iroda:               Lehoczki Monika irodavezető                    88/549-100  #235

Önkormányzati Iroda:    dr. Lohonyai Bernadett irodav.,              88/549-100 #147

Pénzügyi Iroda:             Fazekas Ildikó irodavezető                        88/549-100  #133

Polgármesteri Kabinetiroda: Magasi Anikó irodavezető                      88/549-109

Stratégiai Iroda:                Dr. Józsa Tamás kabinetfőnök, irodavezető 88/549-100  #224

Városfejlesztési Iroda:        Durmics Zsuzsanna irodavezető              88/549-100  #124

Városüzemeltetési Iroda:    Kovács Zoltán irodavezető                      88/549-100  #130

E-mailcím: vmjv@gov.veszprem.hu

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának a közérdekű adatok, valamint a közérdekből nyilvános adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjére vonatkozó szabályzata

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

feltöltés alatt

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

feltöltés alatt

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

nem releváns

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

nem rleváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

nem releváns

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

nem releváns

Frissítés: A változásokat követően 15 napon belül.

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 20.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata.

Frissítés: A változásokat követően 15 napon belül.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 21.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke.

Frissítés: A változásokat követően 15 napon belül.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.

Frissítés: A változásokat követően 15 napon belül.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.

Frissítés: A változásokat követően 15 napon belül.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok

Sorszám

2011. évi CXII. Törvény 1. sz. melléklet előírásai

Gyakorlati alkalmazás

 l.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.

2024. évi költségvetés
2024. évi költségvetés mellékletek

2023. évi költségvetés
2023. évi költségvetés mellékletek

2022. évi költségvetés
2022. évi költségvetés mellékletek
2021. évi költségvetés
2021. évi költségvetés mellékletek

2019. évi költségvetési beszámoló

2019. évi költségvetési beszámoló mellékletei

2020. évi költségvetés
2020. évi költségvetés mellékletek

2019. évi költségvetés

2019. évi költségvetés mellékletek

http://epleny.hu/rendeletek

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

 2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

2023. évi költségvetés
2023. évi költségvetés mellékletek

2022. évi költségvetés
2022. évi költségvetés mellékletek

2021. évi költségvetés
2021. évi költségvetés mellékletek

2020. évi költségvetés
2020. évi költségvetés mellékletek

2019. évi költségvetés

2019. évi költségvetés mellékletek

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

nem releváns

Frissítés: A döntés meghozatalát követő 60. napon

Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

 4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

Eplény község víziközmű rendszerének üzemeltetésre történő átadása a Bakonykarszt Zrt. szolgáltató részére.

Frissítés: A döntés meghozatalát követő 60. napon

Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

 5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

nincs

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

nincs

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

Temető bővítés és ravatalozó felújítás szerződés

Épületenergetikai felújítások szerződés_I.

Épületenergetikai felújítások szerződés_II.

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával.

 8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

közbeszerzési terv 2023

közbeszerzési terv_2022

közbeszerzési terv_2021

közbeszerzési terv_2020

közbeszerzési terv_2019

Temető bővítés és ravatalozó felújítás szerződés

Temető bővítés és ravatalozó felújítás szerződés 1. sz. módosítása

Épületenergetikai felújítások szerződés_I.

Épületenergetikai felújítások szerződés_II.

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával.

 

2. EPLÉNYI NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA:

 I. Szervezeti, személyzeti adatok

Sorszám

2011. évi CXII. Törvény 1. sz. melléklet előírásai

Közérdekű adatok

 1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

Eplényi Napköziotthonos Óvoda
8413 Eplény, Veszprémi utca 62.
KSH azonosító: 15820574 8510 322 19
Adószám: 15820574-2-19
OM azonosító: 036980
Klausz Éva vezető óvónő
Tel.: +36(88)453-142
E-mail: eplenyiovi[kukac]gmail.com

 

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai. Frissítés: a változásokat követően azonnal.

 • Óvodavezető
 • Óvonó (1 fő)
 • Dajka (1 fő)
  Szervezeti egységei:
 • Eplényi Napköziotthonos Óvoda

A szervezeti egység feladata:

 

kormányzati funkciószám

kormányzati funkció megnevezése

1

091110

Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai

2

091120

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai

3

091140

Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai

4

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

5

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

6

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

 

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Klausz Éva óvodavezető Tel.: +36 88 453 142,
+36 20441 8436

 

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Klausz Éva óvodavezető Tel.: +36 88 453 142,
+36 20441 8436

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

 Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem releváns.

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 9.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem releváns.

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai.

Hivatalos neve: Eplény Községi Önkormányzat

Székhelye: 8413 Eplény, Veszprémi utca 64.

Postai címe: 8413 Eplény, Veszprémi utca 64

Telefon- és faxszáma: +36 88/453-140, illetve +36 20/360-3490

Elektronikus levélcíme: epleny@invitel.hu

Honlapja: www.epleny.hu

Ügyfélszolgálatának elérhetőségei: vmjv@gov.veszprem.hu

Telefon- és faxszáma: +36 88/549-210, illetve +36 88/401-104

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

Sorszám

2011. évi CXII. Törvény 1. sz. melléklet előírásai

Gyakorlati alkalmazás

 1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

Szervezeti és Működési Szabályzat

Adatkezelési szabályzat az SZMSZ 1. melléklete

Házirend

Pedagógiai program

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

Az óvodai étkeztetés díját a Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete határozza meg. A 328/2011. (XII. 29) Korm. rendelet alapján az ingyenes óvodai étkeztetést azok a gyermekek vehetik igénybe, akik:

 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
 • tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy
 • családjában tartósan beteg vagy fogyatékos gyermeket nevelnek, vagy
 • családjában három vagy több gyermeket nevelnek, vagy
 • nevelésbe vételét rendelte el a gyámhatóság, vagy
 • családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett, azaz nettó összegének 130%-át.

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

A köznevelés információs rendszerét (KIR) az Oktatási Hivatal  működteti. A KIR a köznevelés feladataiban közreműködők által szolgáltatott adatokra épülő, országos, elektronikus nyilvántartási és adatszolgáltatási rendszer.
Óvodapedagógusok, és a pedagógiai munkát közvetlenül segítők adatait tartalmazza.Valamint
az óvodával jogviszonyban álló gyermekek adatait . Időtartama a jogviszony időtartamával megegyező.
A hozzáférés módja Az intézményi Mesterjelszó-kezelő rendszerben kiosztott felhasználói névvel és jelszóval lehetséges.

KIRA Központosított illetmény számfejtő rendszer:
A központosított illetményszámfejtés biztosítja az állami, valamint az önkormányzati költségvetési szerveknél foglalkoztatott

 • közalkalmazottak,
 • munkaviszonyban állók

személyi juttatásainak (illetmények és a jogviszony alapján járó egyéb juttatások), egészségbiztosítási ellátásainak (táppénz, GYED, terhességi gyermekágyi segély, baleseti táppénz), illetve a munkáltatókat terhelő közterheknek elszámolását.
Az intézményi végponthoz bejelentkezve intézményi felhasználók érik el a rendszer menüpontjait a saját jogosultságaiknak megfelelően, amelyek a végpontnak adott jogosultságok, vagy azok egy része lehetnek.

Frissítés: a változásokat követ. azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

nincs

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Frissítés: Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények. Frissítés: folyamatosan

http://epleny.hu/hirek

Különös közzétételi lista, álláspályázatok.

Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával.

 11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

Az álláspályázat tartalmazza:

A pályázatot hirdető intézmény nevét,adatait .
A meghirdetett jogviszony időtartamát ,foglalkoztatás jellegét,
A munkakörbe tartozó ,illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatokat.
Az illetmény és juttatás adatait.
A Pályázat feltételeit
A pályázat részeként benyújtandó iratok,igazolások listáját.
A munkakör betölthetőségének időpontját.
A pályázat benyújtásának határidejét , módját.
Valamint a pályázat elbírálásának határidejét.
A pályázat eredménye pozitív elbírásál esetén megfelelt .
Elutasítás oka lehet : a jelentkező nem felel meg a pályázati feltételeknek,vagy  az álláshely betöltésre került.

Frissítés: folyamatosan

Megőrzés: az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.

összefoglaló jelentés 2022

összefoglaló jelentés 2021

összefoglaló jelentés 2020

összefoglaló jelentés_2019

Frissítés: A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul.

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

Közérdekű adatszolgáltatás szabályzat

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot törlendő

 14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.

KIR-STAT

A köznevelési feladatot ellátó intézmények statisztikai célú adatszolgáltatása.

Minden év október 15-ig kell jelenteni az adatokat.

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

KIR – STAT alapján-rövidített statis

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető közadatok listája, valamint azok rendelkezésre álló formátuma

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Frissítés: A változásokat követően 15 napon belül.

Megőrzés: Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 20.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Frissítés: A változásokat követően 15 napon belül.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 21.

A 19. sor szerinti közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díjak általános jegyzéke.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Frissítés: A változásokat követően 15 napon belül.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Frissítés: A változásokat követően 15 napon belül.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

 23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem értelmezhető.

Frissítés: A változásokat követően 15 napon belül.

Megőrzés: az előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok

Sorszám

2011. évi CXII. Törvény 1. sz. melléklet előírásai

Gyakorlati alkalmazás

 l.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.

Ezek a dokumentumok az önkormányzat költségvetésében találhatóak meg.

2024. évi költségvetés
2024. évi költségvetés mellékletek

2023. évi költségvetés
2023. évi költségvetés mellékletek

2022. évi költségvetés
2022. évi költségvetés mellékletek

2021. évi költségvetés
2021. évi költségvetés mellékletek

2020. évi költségvetés
2020. évi költségvetés mellékletek

2019. évi költségvetés

2019. évi költségvetés mellékletek

http://epleny.hu/rendeletek

Frissítés: a változásokat követően azonnal.

Megőrzés: A közzétételt követő 10 évig

 2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

Ezek a dokumentumok az önkormányzat költségvetésében találhatóak meg.

2023. évi költségvetés
2023. évi költségvetés mellékletek

2022. évi költségvetés
2022. évi költségvetés mellékletek

2021. évi költségvetés
2021. évi költségvetés mellékletek

2020. évi költségvetés
2020. évi költségvetés mellékletek

2019. évi költségvetés

2019. évi költségvetés mellékletek

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem releváns.

Frissítés: A döntés meghozatalát követő 60. napon

Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

 4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével. A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem releváns.

Frissítés: A döntés meghozatalát követő 60. napon

Megőrzés: A közzétételt követő 5 évig

 5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem releváns.

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem releváns.

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább az előző állapot 1 évig archívumban tartásával.

 7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem releváns.

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával.

 8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

 

E közzétételi egység az adatközlő esetében nem releváns.

Frissítés: negyedévente

Megőrzés: Legalább 1 évig archívumban tartásával.