SZÁLLÁS

Felhívás ingatlan értékesítésére

2016-05-14

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

45/2016. (IV. 20.) határozata

Üzleti vagyonkörbe tartozó Eplény 239/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő kijelöléséről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az „Üzleti vagyonkörbe tartozó Eplény 239/1 helyrajzi számú ingatlan értékesítésre történő kijelölése” című napirend előterjesztését és a következő döntést hozta:

  1. Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező, térben 8413 Eplény, Veszprémi utca 116/C. alatt található, – Eplény 239/1 hrsz-ú, 407 m2 térmértékű, kivett beépítetlen terület megnevezésű, Vt2 övezeti besorolású, az ingatlan-vagyonkataszterben üzleti vagyonként nyilvántartott ingatlanát értékesítésre kijelöli.
  1. Az ingatlan értékesítése, a képviselő-testület 88/2013. (IX. 12.) számú határozata alapján, a Vt2 övezeti besorolású ingatlanokra 2014. január 1-jétől érvényes bruttó 5180,- Ft/m2 áron történik. Így, az ingatlan értékesítése során, versenyeztetési eljárást nem kell lefolytatni.
  1. Az 1. pontban nevezett ingatlanon víz- és csatornavezeték halad keresztül, amelyeknek a szolgalmi jog jogosultja az önkormányzat, továbbá az ingatlant villanyvezeték jog terheli. Ezen felül az ingatlan per-, igény- és tehermentesen kerül értékesítésre. A képviselő-testület e feltételek figyelembevételével, szolgalmi jogokra tekintettel 20%-os kedvezményt biztosít az ingatlan vételárából.

Ennek megfelelően, a képviselő-testület az ingatlan vételárát bruttó 1 686 608,- Ft-ban, azaz Egymillió-hatszáznyolcvanhatezer-hatszáznyolc forintban határozza meg.

  1. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban szereplő ingatlan értékesítésére vonatkozó döntést, 3. pontban meghatározott feltételekkel, – a jelen határozat feltöltésével, illetve kifüggesztésével – a honlapon és a helyben szokásos módon tegye közzé.
  1. A képviselő-testület, felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban meghatározott vételáron – az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 4. § (1a) bekezdés a) pontja szerint, utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett, átruházott hatáskörében – az ingatlan értékesítésére, vagyonátruházásra vonatkozó további intézkedéseket, nyilatkozatokat megtegye, a vagyonátruházási megállapodást aláírja.