SZÁLLÁS

HÉSZ módosítás egyszerűsített egyeztetési eljárás_véleményezési szakasz lezárása

2016-10-28

Szám: EPL/175/46/2016.

Tárgy: Polgármesteri döntés az Eplény község településrendezési eszközeinek módosítása egyszerűsített egyeztetési eljárás szerinti véleményezési szakasz lezárásáról és a záró véleményezési dokumentáció elfogadásáról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 7. §-ának l) pontja alapján átruházott hatáskörben, – az Eplény község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosításával kapcsolatos vélemények ismeretében – a véleményezési szakasz lezárásáról és a záró véleményezési dokumentáció elfogadásáról, a következő döntést hozom:

  1. Az Eplény község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosításával kapcsolatos egyszerűsített egyeztetési eljárásban – a döntés 1. mellékletében összefoglalt – államigazgatási szervektől a beérkezett véleményeket megismertem. A határidőben nem nyilatkozó államigazgatási szervet, szomszédos önkormányzatot és partnert egyetértőnek kell tekinteni.
  1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztály Építésügyi Osztálya, Németh Zsolt Állami Főépítész (a továbbiakban: Állami Főépítész) és a Veszprémi Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal által tett észrevétel, illetve javaslat mindegyikét elfogadom.
  1. Az Állami Főépítész által tett észrevételnek megfelelően, a dokumentáció további alátámasztó munkarészekkel kiegészítésre került.
  1. Az előzőekben ismertetettek alapján, a településrendezési eszközöknek a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 38. § szerinti véleményezési szakaszát, a 39. § (3) szerint, lezárom.
  1. Az elfogadott vélemények figyelembevételével összeállított záró véleményezési dokumentációt az Állami Főépítésznek, a 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet 40. § (1) szerinti végső szakmai véleményezésre, megküldöm.

Eplény, 2016. október 27.                

                                                                                                                                            Fiskál János  

A dokumentumok a község honlapjáról letölthetők: http://epleny.hu/rendeletek alatt a keresőben válassza az "egyéb dokumentum"-ot, majd a keresés gomb megnyomása után a "HÉSZ módosítás egyszerűsített egyeztetési eljárás_201609" cím alatt találhatók.

 

Szám: EPL/175/46/1/2016.

Tárgy: Polgármesteri döntés a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, környezeti értékelés elkészítése mellőzéséről

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az Eplény Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló többször módosított 11/2013. (IX. 12.) önkormányzati rendelete 7. §-ának l) pontja alapján átruházott hatáskörben, – az Eplény község helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének részleges módosításával kapcsolatos vélemények ismeretében – a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, környezeti értékelés elkészítése kapcsán a következő döntést hoztam:

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (2) bekezdése alapján a környezeti vizsgálat nem kötelező a (3) bekezdés a) és b) pontjában foglalt esetekben.

A tervezett módosítás a Korm. rendelet 2. számú mellékletében foglalt szempontok figyelembevételével nem jelentős, ezért a környezeti vizsgálat táj- és természetvédelmi szempontból nem indokolt, így ettől a képviselő-testület eltekint.

A döntésemet támasztják alá a környezet védelméért felelős közigazgatási szervek is:

A Fejér Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a megkeresésére nem nyilatkozott így a véleményét egyetértőnek tekintettem a tervezett módosítással kapcsolatban.

A Balaton- Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 1777-4/2016. számú véleménye alapján a tervezett módosítás jellegét figyelembe véve, a környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása, környezeti értékelés elkészítése nem indokolt, illetve nem szükséges.

Döntésem a település honlapján (www.epleny.hu) kerül közzétételre.

Eplény, 2016. október 27.     

Fiskál János