SZÁLLÁS

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK, TÁJÉKOZTATÓ

2018-05-07

Tisztelt Állampolgár(ok)!

Ezúton szeretném tájékoztatni a tisztelt Lakosságot, illetve felhívni a szíves figyelmét mindenkinek a következőkre:

BELTERÜLETI UTAK FELÚJÍTÁSA:

A képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében és annak végrehajtásaként döntött az 1992-93-ban aszfaltozott önkormányzati belterületi utak (Ámos-hegyi vasútsor, Bánya utca, Gyöngyvirág utca, Kankalin utca és Veszprémi utca (vasúti alagúttól a dohánybolt előtti kereszteződésig) felújításáról.

Az ajánlattételi eljárásban a legalacsonyabb ajánlatot tevő nyertes STRABAG Kft. végzi a teljes körű felújítást (szőnyegaszfaltozást, padkázást). Az előkészítő munkák részben már áprilisban megtörténtek.

Az aszfaltozás tervezett időpontja 2018. május 11-12. (péntek-szombat).

Ezúton kérek minden érintett állampolgárt, hogy ezeken a napokon szíveskedjenek átmeneti útszakasz lezárással számolni. Továbbá kérem, hogy az akadálytalan munkavégzés érdekében,

a közterületen történő parkolásnál az úttestet és a padkákat (min. 50-50 cm) szíveskedjenek teljesen szabadon hagyni. Akinek az ingatlana előtt esetlegesen a fenti munkaterületet – beleértve az útpadkát is – érintően tűzifa, építőanyag, stb. van, azt kérem, hogy legkésőbb 2018. május 10-én csütörtökig szíveskedjen eltávolítani.

LOMTALANÍTÁS: 2018. június 30. – július 1., az elszállítás  július 2-tól (részletek később).

EMLÉKEZTETŐ

A TEMETŐ RENDJE:

A temetőhasználatát és a temetkezési tevékenység helyi szabályait Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a módosított 15/2013. (XII. 2.) önkormányzati rendelete szabályozza.

A temetőben mindenki a hely csendjének és a kegyeletnek megfelelő magaviseletet tartozik tanúsítani.  Tilos a temetőben dohányozni, továbbá állatot bevinni!

A sírhelyek gondozásával kapcsolatban keletkező hulladékot a sírok között tárolni tilos. A sírgondozás során keletkezett hulladékokat az erre kijelölt két helyen szelektíven kell gyűjteni.

A temető bejárata mellett lévő 1,1 m3-es kerekes konténer kizárólag a NEM komposztálható hulladékok tárolására szolgáló gyűjtő edényzet.

Kérjük, ide helyezze el az elhasználódott mécseseket, a művirágokat, a műkoszorúkat és a le nem bomló egyéb kegyeleti termékeket.

A fenyő- és egyéb teljesen, vagy csak részben komposztálható koszorúkat, virágokat a ravatalozó melletti (nádszövettel elkerített és zöld színű komposztáló felirattal ellátott) tárolóba szíveskedjen elhelyezni. (A részben komposztálható anyagok szétválasztásáról az önkormányzat dolgozói gondoskodnak.)

A hulladékgyűjtőkben kizárólag a helyi temetőben, a sírgondozás kapcsán keletkező hulladékokat lehet elhelyezni! Aki e szabályt a továbbiakban megszegi, az szabálysértést követ el és környezetvédelmi bírsággal sújtható.

A temetőben végzendő minden munkához, tevékenységhez, szolgáltatáshoz – kivéve a hozzátartozók részéről történő sírgondozást, a temetési hely növénnyel való beültetését és díszítését – a temető üzemeltetőjének, az önkormányzatnak a hozzájárulását előzetesen be kell szerezni.

A temetőben munkát végezni, – a sírgondozást kivéve – továbbá gépjárművel behajtani csak előzetes bejelentés alapján, hétköznapokon, 7 és 18 óra között lehet.

KÖZTERÜLETEK, INGATLANOK GONDOZÁSA:

A köztisztaság fenntartásának szabályait Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete határozza meg.

Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni:

a) az ingatlan előtti járdaszakasz, és ha a járda mellett zöldsáv is van, valamint járda hiányában, az úttestig terjedő teljes terület,

b)  a járdaszakasz melletti, járda hiányában az ingatlan előtti, nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról,

c)  a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról.

Az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni az ingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről úgy, hogy azzal biztosítsa a gyalogos-, illetve a közúti közlekedés akadálymentességét, vagy a forgalomirányító tábla láthatóságát, továbbá a légvezetékek és kandeláberek zavartalan üzemeltetését.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztásáról szóló 21/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelet alapján:

A közösségi együttélés alapvető szabályai elmulasztásának minősül, ha az ingatlan tulajdonosa, használója nem gondoskodik az április 1. és október 31. közötti időszakban arról, hogy a talajtakaró növényzet magassága – a termesztett- és dísznövények kivételével – ne haladja meg a Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2014. (XI. 11.) önkormányzati rendelet szerinti         

  1. lakó- és településközpont vegyes övezetekben a 30 cm-t,
  2. a belterület egyéb övezeteiben a 40 cm-t.     

A közösségi együttélés alapvető szabályainak elmulasztása természetes személy esetében 10 000 Ft-tól 100 000 Ft-ig terjedő összegű, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetében 50 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő összegű közigazgatási bírsággal sújtható.

KÖRNYEZETVÉDELEM:

A környezetvédelem helyi szabályait Eplény Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2014. (VI. 30.) önkormányzati rendelete határozza meg.

Avar és kerti hulladék ártalmatlanításáról elsősorban komposztálással kell gondoskodni.

Avar és kerti hulladékok égetésére csak akkor kerülhet sor, – kivéve, ha az adott területen az égetést a rendelet megtiltja - amikor kezelésük más módon nem végezhető el.

Az égetés szeptember 1. és április 30. között lehetséges, hétköznapokon 8.00 óra és 20.00 óra között. 19.00 óra után új tüzet gyújtani nem lehet. (Tehát május 1-től augusztus 31-ig tilos az égetés!)

Tilos égetni:

a)  kisfeszültségű (0,4 kV), középfeszültségű (11-35 kV), nagyfeszültségű vezetékek (≥120 kV) alatt,

b)  távközlési vezetékek alatt,

c)  véderdők és helyi védelem alatti területeken,

d)  földbe helyezett közművek felett a védőtávolságon belül.

A község közterületein az avar és kerti hulladékok égetése egész évben tilos!

Tilos az avar és kerti hulladék égetése a Munka Törvénykönyvében meghatározott munkaszüneti napokon és vasárnap a község teljes közigazgatási területén.

Tilos az égetés szociális-, egészségügyi-, köznevelési-, kulturális- és sport intézmények 50 méteres körzetében – függetlenül a fenntartó személyétől –, azok működési ideje alatt.

Az erdők védelmében elrendelt országos, megyei vagy területi tűzgyújtási tilalom esetén a település teljes közigazgatási területén tilos a tűzgyújtás és égetés szabadtéren, amely ilyen esetben a kijelölt tűzrakóhelyekre is kiterjed.

Mindenkinek nyomatékosan felhívom a szíves figyelmét arra, hogy az erdőkben semmiféle hulladékot, még komposztálódó növényi eredetűt se helyezzen el, mert az erdészeti és környezetvédelmi hatóságok súlyos bírságot szabhatnak ki.

Amennyiben kertjében olyan mennyiségben keletkezne fanyesedék, metszésből eredő ágak vagy esetleg lombhulladék, amelyekkel nem tud mit kezdeni az ingatlanán, azt kérem, jelezze felém és akkor a VERGA Zrt-vel közösen kijelölt helyre ezeket el tudja helyezni.

Természetes személy a tulajdonában, használatában lévő ingatlanon háztartási igényét kielégítő kertépítéssel és zöldfelület-fenntartással kapcsolatos zajt keltő tevékenységet, így különösen motoros fűnyírást, motoros fakivágást, kerti traktor működtetését – a rendkívüli kárelhárítás esetét kivéve, így különösen a veszélyesnek ítélt fa kivágását – nem végezhet:

a) munkanapon 00 óra és 6.00 óra, valamint  20.00 óra és 24.00 óra között,

  1. munkaszüneti napon – vasárnap és ünnepnap kivételével – 00 óra és 7.00 óra, valamint 19.00 óra és 24.00 óra között,
  2. vasárnap és ünnepnapon 00 óra és 8.00 óra, valamint 14.00 óra és 24.00 óra között.
  3. Újévkor, Húsvét vasárnap és Karácsonykor.

JÁTSZÓTEREK HASZNÁLATA:

A játszótéri eszközöket 14 éven aluli gyermekek használhatják. A játszótéri eszközök használata 10 év alatti gyermek esetében szülői felügyelet mellett lehetséges. A játszótéri eszközök használói és a felnőtt kísérők felelősek az eszközök rendeltetésszerű használatáért.

Tilos a játszótéren dohányozni, szeszesitalt fogyasztani, állatot bevinni! Tilos a játszótérre járművel behajtani, ott kerékpározni!

A játszótereket reggel 8 órától az esti szürkületig lehet igénybe venni.

Eplény, 2018. május 7.                        

                                                           Tisztelettel és köszönettel:

                                                             Fiskál János polgármester s.k.