SZÁLLÁS

Tájékoztató fúrt, vagy ásott kutak fennmaradási/üzemeltetési engedélyeztetési eljárásához

2018-11-08

A kialakítás módjától (fúrt, vagy ásott kút) függetlenül minden kút engedélyköteles vízilétesítmény.

Az üzemeltetési, vagy fennmaradási engedéllyel rendelkező kutak esetében nincs teendő.

Az engedély nélkül, vagy attól eltérően létesült fúrt kutak esetében fennmaradási engedélyt kell kérni, az ásott kutak esetében azok létesítésének időpontjától függ az engedélyezési eljárás fajtája (fennmaradási, vagy üzemeltetési engedély).

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (7) bekezdése szerint az engedély nélkül, az engedélytől eltérően létesített, vízkivételt biztosító vízilétesítmény (értsd: kutak) létesítője akkor mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól, amennyiben 2018. december 31-ig a vízügyi hatóságnál a kút vízjogi fennmaradási engedélyezését kérelmezi és az engedély megadásának feltételei fennállnak. Az üzemeltetési engedélyezési eljárások során nem kell bírságot kiszabni.

A fennmaradási/üzemeltetési engedélyek kiadására a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése alapján a települési jegyző rendelkezik hatáskörrel abban az esetben, ha a kút(ból)

 • háztartási vízigényt, vagy ivóvízigényt szolgál ki (nem gazdasági célú),
 • nem esik vízbázis védőterületére, védőidomára,
 • kitermelt vízmennyiség nem haladja meg az 500 m3/év értéket,
 • kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel, továbbá ha azon az ingatlanon, amelyen a kút elhelyezkedik, lakóépület található.

Minden más esetben a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendelkezik engedélyezési hatáskörrel (cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1., postacím: 8050 Székesfehérvár, Pf. 947., tel.: 22/514-318, 70/443-9349, 22/512-163, e-mail: fejer.vizugy@katved.gov.hu). A Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik például a vízbázis védőterületén, vagy a gazdasági társaságok tulajdonában/üzemeltetésében levő, a mezőgazdasági célú, vagy a rétegvízre települt kutak fennmaradásának/üzemeltetésének engedélyezése.

A kérelem illetékköteles, az eljárási illeték mértéke 5000 forint, amely összeget illetékbélyegben, vagy átutalással lehet megfizetni. A kérelem nem formanyomtatványhoz kötött, de a hivatal honlapján közzéteszünk egy típus nyomtatványt, amely segítséget adhat a kérelem szabályszerű benyújtásához.

A kérelem tartalmi és formai elemeit a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet tartalmazza. A kutak létesítésének, üzemeltetésének műszaki követelményei a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendeletben találhatók.

Az engedélyezési műszaki tervdokumentációt olyan személy vagy szervezet készítheti, aki megfelel az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

A kérelem és az ahhoz csatolandó mellékletek elkészítése olyan szakértelmet igényel, amely nem csak szükségessé, de célszerűvé is teszi a megfelelő szakképesítésű személy/szervezet igénybevételét.

A kérelem benyújtása nem jelenti automatikusan a fennmaradási, vagy üzemeltetési engedély kiadását. A kút engedélyezésének további feltétele a kitermelt víz használata során keletkező szennyvíznek a környezetet nem veszélyeztető módon való elhelyezése, a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet szerinti követelmények maradéktalan teljesítése, valamint fúrt kút fennmaradásának engedélyezése esetén annak megállapítása, hogy a kút nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket.

Amennyiben a kút nem felel meg a hivatkozott jogszabályokban foglaltaknak, a jegyző a kút megszüntetésére kötelezi a kérelmezőt.

A kérelem nyomtatvány a www.epleny.hu honlapról letölthető, vagy átvehető a Könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban is.

Veszprém, 2018. november 7.     

                                                        Közös önkormányzati hivatal jegyzője s.k.

Engedély kérelemhez csatolandó iratok:

 1.  Ivóvízcélú felhasználás esetén a vízminőségvizsgálat eredményéről szóló jegyzőkönyv, valamint a népegészségügyi szakigazgatási szerv által kiállított szakvélemény.
 1. Fényképfelvétel a kútról és annak környezetéről.
 1. Igazolás a vízkútfúrás szakmai követelményeiről szóló 101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdésében foglaltak szerint.
 1. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 2. melléklet II. fejezet 6.9. pontjában, valamint a Korm. rendelet 24. § (3) bekezdésében foglalt feltételeknek való megfelelést tanúsító nyilatkozat.
 1. A kérelem 2. pontjának kitöltése esetén a vízjogi létesítési engedély másolata.
 1. Saját célú ivóvízellátás célját szolgáló kút esetén a kút és környezetének műszaki leírása a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV.29.) Korm. rendelet 16/A. §, 16/B. §, 16/C. § szerint.
 1. Műszaki leírás, amely tartalmazza a terület földtani, hidrogeológiai leírását, a kút közműveket érintő kapcsolatát, a csapadékvíz elvezetés ismertetését, azt, hogy vízhálózat elválasztott rendszerű-e, a kút rendelkezik-e mérőórával, továbbá a vízbeszerzéshez használt eszközök, berendezések teljesítményét, a vízhasználat módját, az engedélyezési feltételeknek megfelelő mennyiségű vízkivételt alátámasztó adatokat, és ha rendelkezésre áll vízjogi létesítési engedély, akkor van-e eltérés az abban foglaltakhoz képest.
 1. A beépített eszközök műbizonylatai.
 1. Helyszínrajz (átnézetes, részletes, védőtávolság).
 1. A kút metszetrajza.
 1. Szennyvízcsatornába történt bekötés esetén a közszolgáltató befogadó nyilatkozata.
 1. Meghatalmazás, amennyiben az engedélykérelmet nem a kérelmező nyújtja be.

  Kérelem nyomtatvány a formátumra kattintva letölthető: .pdf formátumban vagy .doc formátumban