SZÁLLÁS

TÁJÉKOZTATÓ a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről

2020-10-06

TÁJÉKOZTATÓ

a szociális célú tűzifa támogatás igényléséről

Tisztelt Állampolgárok!

Önkormányzatunk a pályázatával, a BMÖGF/46-41/2020. iktatószám alatti miniszteri döntés szerint, 31 erdei m3 keménylombos tűzifára nyert támogatást.

A pályázati kiírás és a támogatói okirat alapján, a szociális tűzifára való jogosultság szabályait Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 15/2020. (IX. 30.) önkormányzati rendeletében, az alábbiak szerint határozta meg:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a)  család: a kérelmező és a vele együtt élő házastárs, élettárs, és az önálló jövedelemmel nem rendelkező 23 év alatti vérszerinti vagy nevelt gyermek;

b)  egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, kivéve, ha élettársa van;

c)  egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él;

d)  háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;

e)  lakóingatlan: a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan.

2. § Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult az az Eplény községben bejelentett lakóhellyel rendelkező személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 350%-át, egyedül élő személy esetében a 450%-át, feltéve hogy:

a)    a kérelem benyújtásának időpontjában

aa)  a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint aktív korúak ellátására vagy időskorúak járadékára jogosult,

ab)  a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel,

ac)  a lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott települési támogatásra jogosult,

ad)  közmunkaprogramban vesz részt,

ae)  a gyermekét egyedülálló szülőként neveli,

af)   egyedül élőként a jövedelme kizárólag öregségi nyugdíjból, rokkantsági ellátásból vagy rehabilitációs ellátásból származik, vagy

ag)  a családban élő személyek a 70. életévüket betöltötték.

b)    a kérelem benyújtásának évében rendkívüli települési támogatást kapott.

3. § Nem lehet a támogatást megállapítani:

a)    annak a személynek,

aa)  akinek a lakóingatlanában fatüzelésre alkalmas fűtőberendezés nem működik,

ab)  aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett,

b)    aki a nem lakott, vagy nem lakás céljára használt ingatlan fűtésére kéri a támogatást.

4. § A támogatás mértéke 2 erdei m3 keménylombos tűzifa, melynek házhoz szállításáról legkésőbb 2021. február 15. napjáig az Önkormányzat gondoskodik. A jogosult részére további – legfeljebb 3 erdei m3 mértékű – tűzifa adható akkor, ha a pályázaton elnyert tűzifa mennyisége meghaladja jogosultanként a 2 erdei m3-t. A fennmaradó tűzifa mennyiség a jogosultak között egyenlő arányban kerül kiosztásra.

5. § Ugyanazon helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában akkor állapítható meg támogatás, ha a kérelmezők külön családban élnek.

6. § A támogatásként nyújtott tűzifa kizárólag a jogosult lakhatását szolgáló ingatlan fűtésére használható, az ettől eltérő felhasználás jogosulatlan igénybe vételnek minősül. A jogosulatlanul igénybe vett tűzifa támogatás pénzbeli ellenértékét és annak arányos szállítási költségét vissza kell fizetni.

7. § (1)   A támogatás iránti kérelmet 2020. október 31. napjáig, az 1. melléklet szerinti nyomtatványon a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani személyesen, elektronikus vagy postai úton. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2)   A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a családban élők jövedelmi viszonyairól, arról, hogy az általa lakott ingatlanban fatüzelésre alkalmas fűtőberendezés működik, és hogy vele szemben a 3. § a) pontjának ab) alpontjában meghatározott kizáró feltétel nem áll fenn.

(3)   A kérelemhez csatolni kell a nyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről az igazolást.

          (4)   A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításra az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

          (5)   A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.

(6)   A tűzifa átvételét a jogosultnak a 2. melléklet szerinti átvételi elismervényen aláírásával igazolnia kell.

8. § (1)   A támogatás kizárólagos forrása a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat alapján, a Belügyminisztérium BMÖGF/51-41/2019. számú támogatói okiratában jóváhagyott tüzelőanyag mennyiségre megítélt kiegészítő támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás.

(2)   A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál a jogosultság sorrendjét a család egy főre jutó jövedelme alapján kell megállapítani akként, hogy a legalacsonyabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező család kerül az első helyre. Az így kialakult sorrendben elsőként a 2. § a) pontjának aa) alpontja szerinti, másodikként a 2. § a) pontjának ab) alpontja szerinti, harmadikként a 2. § a) pontjának ac) alpontja szerinti kérelmezőt kell előnyben részesíteni.

      (3) Minden olyan támogatási kérelmet el kell utasítani, amikor a kérelmező a (2) bekezdés alapján kialakított sorrendben olyan helyet foglal el, hogy egy korábbi megelőző sorszámú kérelmező részére juttatott tűzifa az (1) bekezdés szerinti forrást kimeríti.

9. § A támogatás megállapításával és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésre kötelezéssel kapcsolatos eljárásokban a képviselő-testület átruházza a hatáskörét a polgármesterre.

A fentebb ismertetett rendelet 7. § (1) bekezdése alapján, a kérelmeket 2020. október 31-ig lehet benyújtani, és e határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelem nyomtatvány letölthető a község honlapjáról, de átvehető a Könyvtárban vagy a polgármester fogadóóráin is.

Fiskál János polgármester