SZÁLLÁS

Hirdetmény - Óvodai beíratás

2021-03-05

A hirdetmény ide kattintva letölthető!

HIRDETMÉNY

ÓVODAI BEÍRATÁS

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete értesíti azokat a szülőket, akiknek gyermeke a harmadik életévét 2021. augusztus 31-ig betölti, hogy a fenntartásában működő óvodában:

 1. Az óvodai beíratás időpontja

2021. május 6-án és május 13-án (csütörtöki napokon), 800-1700 óra

 1. A beíratás helye:

Eplényi Napköziotthonos Óvoda

8413 Eplény, Veszprémi u. 62.

 1. Az óvoda felvételi körzete: Eplény község közigazgatási területe.
 1. Felvehető gyermekek: Elsősorban a körzetben lakóhellyel rendelkező gyermekek, valamint a körzetben dolgozó szülők gyermekei kerülnek felvételre. Szabad kapacitás esetén, más körzetből is vehető fel gyermek. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik.

Életvitelszerű ottlakásnak minősül, ha a gyermek a kötelező felvételt biztosító óvoda körzetében található ingatlant otthonául használja és az ilyen ingatlan a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásában a gyermek lakóhelyeként vagy tartózkodási helyeként, az óvodai beiratkozás első határnapját megelőző három hónapnál régebb óta szerepel. Ha ez nem teljesül, vagy ha bármely körülmény alapján arra lehet következtetni, hogy a gyermek a nyilvántartásban szereplő lakhelyén vagy tartózkodási helyén nem életvitelszerűen lakik, úgy az óvodavezető, illetve a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 49. § (2) bekezdés szerinti esetben a fenntartó által szervezett bizottság jogosult felszólítani az óvodába jelentkező gyermek szülőjét, hogy az életvitelszerű körzetben lakás tényét akként igazolja, hogy a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül bemutatja a területileg illetékes védőnőtől származó, a védőnői ellátás igénybevételét igazoló nyilatkozatot.

 1. A beíratáshoz szükséges dokumentumok:
  • a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
  • a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
  • a szülő (törvényes képviselő) nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 1. Az értesítést a felvételi eljárás eredményéről az óvodavezető 2021. június 11-ig írásban megküldi a szülőnek, illetve a törvényes képviselőnek.
 1. A szülő a döntés kézhezvételtől számított tizenöt napon belül jogorvoslati kérelemmel fordulhat Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjéhez. A kérelmet írásban, az óvoda vezetőjénél kell benyújtani. A jegyző a másodfokú eljárás során a kérelmet elutasíthatja, a döntést megváltoztathatja, vagy megsemmisítheti, és a nevelési intézményt új döntés meghozatalára utasíthatja.
 1. Az Nkt. 8. § (2) bekezdése alapján a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.
 1. A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. § a) pontja alapján „az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába, illetve az iskolába nem íratja be, szabálysértést követ el.”