SZÁLLÁS

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2013-03-26

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

intézményvezetői (magasabb vezető) beosztás

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.), valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet alapján a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása pályázatot hirdet az Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony:

A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre szól, az áthelyezés esetét kivéve 3 hónap próbaidő kikötésével. A közalkalmazott által betöltendő, kinevezés szerinti munkakör az iskolai végzettség és a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSM rendelet) 3. számú melléklet 8.2 pontja alapján kerül meghatározásra. Magasabb vezetői beosztás ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll vagy a megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.

A vezetői megbízás időtartama: határozott időre, 5 évre szól, 2013. június 1-jétől 2018. május 31-ig.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (heti 40 óra)

A munkavégzés helye: 8200 Veszprém, Török Ignác u. 10.

Az intézmény tevékenységi köre:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 68.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján az idősek otthonában a gondozási szükséglettel rendelkező, de rendszeres fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igénylő, a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltött személy látható el. Ugyanezen szakasz (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy az idősek otthonában a 18. életévét betöltött, betegsége vagy fogyatékossága miatt önmagáról gondoskodni nem képes, gondozási szükséglettel rendelkező személy is ellátható, ha ellátása más típusú, ápolást-gondozást nyújtó intézményben nem biztosítható.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatok:

 1. Az irányadó jogszabályokban és a munkaköri leírásban meghatározott feladatok ellátása. A fenntartó felügyelete és ellenőrzése mellett önállóan vezeti és képviseli a költségvetési szervet. Ellátja az alapító okirat szerinti tevékenységeket, felel az intézmény által használt önkormányzati tulajdonú vagyontárgyak rendeltetésszerű használatáért és hasznosításáért, valamint a költségvetési szervben folyó szakmai munkáért.
 2. Az intézmény munkavállalói tekintetében gyakorolja a munkáltatói jogokat.
 3. Az intézmény tevékenységi körébe tartozó feladatok vezetői irányítása:
 • felelős az önállóan működő és gazdálkodó intézmény gazdálkodásáért,
 • tervezi, szervezi, irányítja és ellenőrzi az intézmény szakmai és gazdasági működésének valamennyi területét,
 • ellátja az intézmény működését érintő jogszabályokban, önkormányzati rendeletekben és döntésekben a vezető részére előírt feladatokat.

Az állás betöltéséhez szükséges feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség
 • az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 3. sz. mellékletének 8.2. pontjában előírt felsőfokú szakirányú szakképzettség
 • legalább öt év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a szociális ellátás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat
 • szociális szakvizsga
 • egészségügyi alkalmasság
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 5 éves vezetői gyakorlat
 • a szociális alapszolgáltatások, szakellátások terén szerzett tapasztalat

Illetmény és egyéb juttatások:

A Kjt.-nek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet alapján.

A pályázathoz csatolandó iratok:

 • motivációs levél,
 • fényképes szakmai önéletrajz
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • iskolai végzettséget igazoló okirat(ok) másolata(i)
 • az intézmény vezetésére, fejlesztésére vonatkozó szakmai program
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy nem áll cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alatt
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a közgyűlésen a zárt ülésen történő tárgyalást kéri-e vagy sem.

A pályázat benyújtásának határideje: 2013. április 30.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot 3 példányban, zárt borítékban, „Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetői pályázat” megjelöléssel Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás Elnöke (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) részére kell benyújtani.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást ad:

Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Közjóléti Irodája: 8200 Veszprém, Óváros tér 9. Telefon: 88/549-235.

A pályázat elbírálásának módja:

A pályázót a pályázati határidő lejártát követő 21 napon belül bizottság hallgatja meg, majd a társulási tanács dönt a pályázati határidő lejártát követő első ülésén a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról.

Az álláshely a pályázat elbírálását követően, legkorábban 2013. június 01-től tölthető be.

A dokumentum letölthető a http://epleny.hu/rendeletek alatt, az egyéb dokumentumoknál.