SZÁLLÁS

TÁJÉKOZTATÓ a 2022. évi szociális célú tűzifa támogatás igényléséről

2022-10-04

Tájékoztató

Kérelem nyomtatvány .doc

Kérelem nyomtatvány .pdf

Tisztelt Állampolgárok!

Önkormányzatunk a pályázatával, a BMÖGF/349-16/2022. iktatószám alatti miniszteri döntés szerint, 32 erdei m3 keménylombos tűzifára nyert támogatást.

A pályázati kiírás és a támogatói okirat alapján, a szociális tűzifára való jogosultság szabályait Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2022. (IX. 28.) önkormányzati rendeletében, az alábbiak szerint határozta meg:

1. § E rendelet alkalmazásában:

  1. család: a kérelmező és a vele együtt élő házastárs, élettárs, és az önálló jövedelemmel nem rendelkező 23 év alatti vérszerinti vagy nevelt gyermek;
  2. egyedülálló: az a személy, aki hajadon, nőtlen, özvegy, elvált, kivéve, ha élettársa van;
  3. egyedül élő: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él;
  4. háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége;
  5. lakóingatlan: a lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott ingatlan.

2. § A támogatás kizárólagos forrása a helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásáról szóló pályázat alapján, a támogatói okiratban jóváhagyott tüzelőanyag mennyiségre megítélt kiegészítő támogatás, valamint az önkormányzat által biztosított saját forrás.

3. §  (1)  Szociális célú tűzifa támogatásra jogosult, a (2)-(3) bekezdés figyelembevételével, Eplény községben bejelentett lakóhellyel rendelkező személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 420%-át, egyedül élő személy esetében 550%-át, feltéve hogy:

  1. a kérelem benyújtásának időpontjában

aa) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) szerint aktív korúak ellátására vagy időskorúak járadékára jogosult,

ab) a családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermeket nevel,

ac) a lakhatáshoz kapcsolódó kiadásokhoz nyújtott települési támogatásra jogosult,

ad) közmunkaprogramban vesz részt,

ae) a gyermekét egyedülálló szülőként neveli,

af) egyedül élőként a jövedelme kizárólag öregségi nyugdíjból, rokkantsági ellátásból vagy rehabilitációs ellátásból származik,

ag) a családban rokkantsági vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személy él,  

ah) a családban élő személyek a 70. életévüket betöltötték,

  1. a kérelem benyújtásának évében rendkívüli települési támogatást kapott.

(2) A szociális célú tűzifa igénylésére irányuló kérelmek elbírálásánál a jogosultság sorrendjét a család egy főre jutó jövedelme alapján kell megállapítani akként, hogy a legalacsonyabb egy főre jutó jövedelemmel rendelkező család kerül az első helyre. Függetlenül az egy főre jutó jövedelem alapján kialakuló sorrendtől, a jogosultság megállapításakor előnyben kell részesíteni elsőként a 2. § a) pontjának aa) alpontja szerinti, másodikként a 2. § a) pontjának ab) alpontja szerinti, harmadikként a 2. § a) pontjának ac) alpontja szerinti feltételnek megfelelő kérelmezőket.

(3) Minden olyan támogatási kérelmet el kell utasítani, amikor a kérelmező a (2) bekezdés alapján kialakított sorrendben olyan helyet foglal el, hogy egy korábbi megelőző sorszámú kérelmező részére juttatott tűzifa az 2. § szerinti forrást kimeríti.

4. § Nem lehet a támogatást megállapítani:

  1. annak a személynek,

aa)    akinek a lakóingatlanában fatüzelésre alkalmas fűtőberendezés nem működik,

ab)    aki erdőgazdálkodó, erdőtulajdonos és az elmúlt 2 évben engedéllyel fakitermelést végzett, vagy ilyen tevékenységből jövedelmet vagy tűzifát szerzett,

  1. aki a nem lakott, vagy nem lakás céljára használt ingatlan fűtésére kéri a támogatást.

5. §  A támogatás mértéke 2 erdei m3 keménylombos tűzifa, melynek házhoz szállításáról, legkésőbb 2023. február 15. napjáig, az önkormányzat gondoskodik. A jogosult részére további – legfeljebb 3 erdei m3 mértékű – tűzifa adható akkor, ha a pályázaton elnyert tűzifa mennyisége meghaladja jogosultanként a 2 erdei m3-t. A fennmaradó tűzifa mennyiség a jogosultak között egyenlő arányban kerül kiosztásra.

6. § Ugyanazon helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában akkor állapítható meg több kérelmezőnek támogatás, ha a kérelmezők külön családban élnek.

7. § A támogatásként nyújtott tűzifa kizárólag a jogosult lakhatását szolgáló ingatlan fűtésére használható, az ettől eltérő felhasználás jogosulatlan igénybevételnek minősül. A jogosulatlanul igénybe vett tűzifa támogatás pénzbeli ellenértékét és annak arányos szállítási költségét vissza kell fizetni.

8. § (1) A támogatás iránti kérelmet 2022. október 31. napjáig, az 1. melléklet szerinti nyomtatványon, a Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalához kell benyújtani személyesen, elektronikus vagy postai úton. A határidő elmulasztása jogvesztő.

(2)   A kérelmezőnek nyilatkoznia kell a családban élők jövedelmi viszonyairól, arról, hogy az általa lakott ingatlanban fatüzelésre alkalmas fűtőberendezés működik, és hogy vele szemben a 3. § a) pontjának ab) alpontjában, és b) pontjában meghatározott kizáró feltétel nem áll fenn.

(3)   A kérelemhez csatolni kell a nyilatkozatban feltüntetett jövedelmekről az igazolást.

(4)   A jogosultság megállapításakor a jövedelemszámításra az Szt. 10. § (2)-(5) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

(5)   A jogosultság és a kérelemben foglaltak valódiságának ellenőrzésére az eljárás során környezettanulmány készíthető.

(6)   A tűzifa átvételét a jogosultnak a 2. melléklet szerinti átvételi elismervényen aláírásával igazolnia kell.

9. § A támogatás megállapításával és a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésre kötelezéssel kapcsolatos eljárásokban a képviselő-testület átruházza a hatáskörét a polgármesterre.

A fentebb ismertetett rendelet 8. § (1) bekezdése alapján, a kérelmeket 2022. október 31-ig lehet benyújtani, és e határidő elmulasztása jogvesztő.

A kérelem nyomtatvány letölthető a község honlapjáról, de átvehető a Könyvtárban vagy a polgármester fogadóóráin is.

Eplény, 2022. október 3.

                                                                       Tisztelettel: Fiskál János polgármester