SZÁLLÁS

NYÍLT AJÁNLATTÉTELI (PÁLYÁZATI) FELHÍVÁS

2022-10-05

NYÍLT AJÁNLATTÉTELI (PÁLYÁZATI) FELHÍVÁS

Innen letölthető!

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 41/2022. (IX. 28.) határozata alapján az alábbi nyilvános ajánlattételi felhívást teszi közzé:

 1. A kiíró megnevezése, székhelye:

Eplény Községi Önkormányzat 8413 Eplény, Veszprémi utca 64.

 1. Meghirdetett vagyontárgy leírása:

Eplény 1 hrsz.-ú, 2394 m2 térmértékű, kivett, beépítetlen terület megnevezésű ingatlan, illeti az Eplény belterület 2 hrsz.-ú ingatlant terhelő átjárási szolgalmi jog.

Az ingatlanra kizárólag üzleti célú építmény helyezhető el, a szomszédos üzleti célú építményekhez településképi szempontból illeszkedő megjelenési formában.

Minimális vételár: 8750,- Ft/m2.

 1. A pályázat célja, módja és típusa:

A 2. pontban körülírt ingatlan értékesítése nyilvános ajánlattétel útján.

 1. A pályázat elbírálása során a pályázatok rangsorolásakor alkalmazandó értékelési szempontok:

A legmagasabb érvényes vételi ajánlat.       

 1. A megkötendő szerződés típusa, az értékesítésre vonatkozó fontosabb feltételek, a fizetés módja, biztosítékára vonatkozó előírások:

Ingatlan vagyonátruházására vonatkozó adásvételi szerződés. A fizetés a szerződéskötéskor. A szerződéssel járó költségek a pályázót terhelik.

 1. Birtokba bocsátás: 

A szerződés aláírásával és a vételár kiegyenlítésével egyidejűleg.

 1. A pályázati ajánlatok benyújtásának helye/címe:

      Eplény Községi Önkormányzat

      8413 Eplény, Veszprémi utca 64.

 1. A pályázati ajánlatok benyújtásának módja:

Az ajánlatot magyar nyelven, az ajánlattevő által aláírt 1 db eredeti példányban, papíralapon, lezárt borítékban, postai úton, tértivevényesen lehet benyújtani.

A pályázatban meg kell adni: 

– az ajánlattevő nevét,

– címét és a levelezési címét, ha eltér a címtől,

– születési adatokat (hely és idő, anyja neve), illetve cégjegyzékszámot,

– adóazonosító jelét vagy adószámát,

– nyilatkozat a vételi ajánlatról,

– e-mail címet és/vagy ügyfélkaput/cégkapu,

– telefonszámot (nem kötelező).

A határidőre történő beérkezés kizárólag az ajánlattevő felelőssége. A postai kézbesítés esetleges késedelme az eredményhirdetést nem akadályozza, erre vonatkozó utólagos igazolásnak helye nincsen.

 1. A pályázati ajánlatok benyújtásának (beérkezésének) határideje:

2022. november 15.

A pályázóknak a pályázatukkal kapcsolatban felmerült költségeit és kiadásait maguknak kell viselnie, azok megtérítését semmilyen jogcímen nem követelhetik az önkormányzattól.

A pályázókat az értékelés eredményéről írásban értesítjük.

 1.  Az ajánlati kötöttség időtartama:

Az ajánlati kötöttség a pályázati döntést követő 30. napig tart, amely egyben a szerződéskötési kötelezettség határideje is.  

 1.  A pályázat felbontásának helye, ideje:

     Eplény Községi Önkormányzat (Közösségi Ház)

      8413 Eplény, Veszprémi utca 64. 

az ajánlat(ok) felbontásának ideje:

2022. november 16., 15.00 óra

 1.  Hiánypótlás:

 nem releváns

 1.  A pályázati ajánlatok elbírálási időpontja, a pályázók értesítésének módja:

A pályázatok elbírálása, a pályázatok beérkezését és felbontását követő képviselő-testületi ülés (2022. november 23.) A pályázók értesítése, levélben vagy elektronikus úton, a döntést követő 3 munkanapon belül.

 1.  A kiíró azon jogának fenntartása, hogy a pályázatot – előre meghatározott okból és esetekben – eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a pályázat soron következő helyezettjével szerződést     kössön:

A nyertes pályázó helyébe, a szerződéskötés meghiúsulása esetén, a soron következő pályázó lép.

 1. Az ajánlattételi felhívás közzétételének a napja:

2022. október 3.